Coronakrisen satte en stopper for en del af vores allervigtige aktiviteter, nemlig vores altid velbesøgte tur i naturen. Vi fik i år kun gennemført sejlturen på Roskilde Fjord med dampskibet Skælskør i august måned med 50 deltagere og svampeturen i Slagslunde Skov i oktober med 58 deltagere.

DN Egedal har bidraget med forslag til den næste Kommuneplan med forslag om at friholde området nord for Langagergaard og Kalveholmvej for byggeri. Det er det område, som for et del år siden var udpeget til at rumme og badeland med tilhørende 1600 ferieboliger. DN Egedal er fortsat modstander af udbygning her, hvor vi finder det væsentligt at bevare de store åbne landskaber mellem landsbyerne. En byudvikling vil udvise denne skelnen mellem by og land.Det har været vanskeligt at mobilisere borgerne i kommunen i denne sag, som tryknede i planerne for et muligt fængselsbyggeri tæt ved og i direkte forbindelse med DNs fokusområde. Vi håber der kan skabes opmærksomhed hvis der dukker konkrete planer op for byggeri i området.

Der har været stort røre omkring Egedal kommunes og Novafos' projekt for klimatilpasning af Stenløse Å. Projektet udspringer af forventede større vandmasser kommende opstrøms fra den nye Egedal By, som er anlagt i et område uden mulighed for lokal nedsivning af overfladevand. Det nedre løb syd for Frederikssundsvej skønnes umuligt at bevare i miljømæssig forsvarlig tilstand uden meget store investeringer i forløbet gennem Stenløse By.Der er derfor foreslået en omlægning af vandløbet i et nyetableret forløb gående øst om Stenløse By og under Frederikssundsvej og siden tilkobling til åens oprindelige indløb i Værebro Å. Dette projekt rummer mulighed for forbedrede forhold til fiskebestanden herunder især ørred. Lokalt er der meget stor modstand mod projektet. DN Egedal har ikke, efter rådføring med en vandløbsekspert, fundet, at vor støtte til den oprindelige ide skal trækkes tilbage. Novafos har nu fremlagt fire alternative forslag til løsning og der fortsættes med disse i følgegruppen, hvor de lokale beboere har en stærk deltagelse. DN vil tage stilling, når der foreligger et eventuelt nyt forslag.

Naturnationalpark.Dele af Nationalpark Gribskov er nu udlagt til urørt skov. Der er forskellige opfattelser af hvad der egentlig bør forstås ved dette begreb og hvad det Danmarks Naturfredningsforening I Egedal Kommune kommer til at betyde for tiltaget i Gribskov. Der nedsættes derfor et samarbejdsforum, hvor DN deltager med repræsentanter for alle afdelinger i Nordsjælland. Også DN Egedal deltager i dette arbejde med at komme med forslag til, hvordan fremtidens ”urørt” skal etableres.

DN Egedal har i vores deltagelse i kommunens Grønt Råd arbejdet for, at der i vid udstrækning ophøres med slåning af grøfte- og vejkanter. Egedal Kommune har nu fremlagt udkast for et visionært program kaldet ”Vild med Egedal” som fastlægger en plan for bedring af biodiversiteten i vores kommune.Programmet rummer mange af de ideer DN Egedal i årenes løb har arbejdet for. Vi har opfordret Egedal Kommune til at deltage i Danmarks Naturfredningsforenings projekt Naturkommune, som opfordrer kommunerne til at lave en samlet bindende naturpolitik med klare mål for de forskellige områder. Vi arbejder for at også Egedal Kommune indgår i Naturkommuneprojektet, som ligger i direkte forlængelse af biodiversitetsstrategien.

Grønt guld er et projekt, som aktive DN´er over 65 driver for kommunens 6.skoleklasser, som tages med på tur til Gundsømagle Fuglereservat. Projektet har kørt en årrække med stor succes. I år dog stærkt reduceret pga. coronakrisen. Vi efterspørger ideer til nye projekter, som finansieres af Veluxfonden.Betingelsen er at de aktive er fyldt 65 år.

DN Egedal er høringsberettiget i en lang række sager vedr. Naturbeskyttelseslovgivningen, Planloven, Lov om Vandløb, Lov om Råstoffer og Lov om Vandforsyning og modtager således i årets løb mange sager, som vi skal tage stilling til. Vi forsøger efter bedste evne at fordele opgaverne mellem os. Ikke alle sager giver anledning til bemærkninger. Vi er især på vagt over der sker i de fredede områder og de forskellige områder, der beskyttes af Naturbeskyttelseslovens §3.Planloven har især under de borgerlige regeringer været udsat for en række omfattende liberaliseringer, hvilket har medført et øget pres på det åbne land, som vi ser præget i stigende omfang af byggerier, som for år tilbage var forbeholdt byområderne.

DN har lanceret projekt Naturfamilier, som også er kommet til vores kommune. DN Egedal håber at kunne knytte tætte bånd til de kommende naturfamiliegrupper, som vi ser som en spændende nyskabelse, som kommer til at få flere børn ud i naturen. Interesserede kan læse alt om Naturfamilieprojektet, og her kan du også tilmelde dig og være med som deltager her i Egedal kommune.

 

Med venlig hilsen
Bestyrelsen DN Egedal