Høringssvaret:

 

Til Egedal Kommune

                                                                                                                                                 26.februar 2021

 Danmarks Naturfredningsforening i Egedal kommune har følgende bemærkninger til den af Niras udarbejdede Miljøkonsekvensrapport vedr. klimatilpasning af Stenløse By.

Som baggrund for vore overvejelser indgår også tidligere skriftlige arbejder vedr. projektet, herunder Novafos´ hæfte ”Bedre vandmiljø og færre oversvømmelser”, Den kommunalt nedsatte følgegruppes Informationsfolder indeholdende flere alternativer til forslag fremlagt af Novafos, Teknisk og biologisk forundersøgelse Novafos 26. oktober 2018 samt Egedal kommunes afgrænsningsnotat vedr. miljøkonsekvensrapporten april 2019.

 De oprindelige udfordringer gående ud på at sikre Stenløse By mod oversvømmelser herunder skybrudssikring og sikring af økologisk god tilstand i Stenløse Å synes ganske opgivet og i stedet forelægges nu et projekt som alene er reduceret til en regnvandshåndtering af de uforsinkede tilløb i byen og en ide om forlægning af åen øst om byen.

Danmarks Naturfredningsforening ønsker at påpege det risikable i at fortsætte med projektering af  en ny å gennem en del af Fuglesøfredningen. Det må anse for højst usikkert om der kan meddeles dispensation til dette. Vi tillader os at citere in extenso fredningskendelsens indledning:

År 1977, den 26. oktober, afsagde overfredningsnævnet

Følgende kendelse i sag nr. 2218/74 om fredning af Fuglesødalen i Stenløse kommune.

 Efter overfredningsnævnets beslutninger er de almindelige fredningsbestemmelser således:

  • Arealerne fredes således, at tilstanden på dem ikke må ændres, og således at de udelukkende skal kunne benyttes som hidtil, fortrinsvis som landbrugs- og gartneriarealer. Dog skal

en eventuel overgang fra landbrug til frilandsgartneri (men ikke planteskole) være tilladt. Det er navnlig forbudt:

a)at opføre bygninger, som ikke er påkrævede for at kunne drive vedkommende ejendom på rimelig økonomisk måde som landbrugsejendom eller frilandsgartneri. Landbrugsbyggeri skal dog

inden påbegynde Isen godkendes af fredningsnævnet med hensyn til placering og udseende, hvilket også gælder flytning af driftsbygningerne til et landbrug.

  1. b) at anbringe bygninger, boder, skure eller andre indretninger, som kan virke misprydende, herunder ledningsmaster. El-master, der er nødvendige for områdets egen forsyning, skal

dog kunne tillades af fredningsnævnet, men muligheden for kabelføring skal i sådanne tilfælde først undersøges

  1. c) at ændre det naturlige jordsmon ved afgravning eller opfyldning, at foretage opfyldning af vandløb og opfyldning eller tørlægning af søer, at beplante arealerne, samt at henkaste affald

Det skønnes, at så længe alternativer findes og et anlæg af denne art ikke kan rubriceres som af overordnet national karakter vil en dispensation ikke kunne gives og Danmarks Naturfredningsforening vil ikke kunne støtte en sådan.

Danmarks Naturfredningsforening  mener også, at det er påfaldende, at rapporten angiver forløbet under Frederikssundsvej som en ”rørføring”. Det er helt utilstedeligt, man bør som mindstemål her tale om en gennemføring af samme kaliber eller større som Værebro Å´s løb under jernbanen øst for Veksø, og hermed sikre en passende faunapassage. Vi fremhæver dette som et udtryk for den efter vor opfattelse visionsløse løsningsmodel, der er valgt.

Der savnes en overordnet naturpolitik i Egedal kommune, en politik som også inkluderer overordnede tværsektorielle planer for klimatilpasning. Den aktuelle tilgang bærer præg af de lette løsningers tilgang.

 DN er opmærksom på, at de foreslåede metoder for regnvandsforsinkelse er omkostningstunge, derfor er det ekstra betænkeligt, at det udelukkende ses som et kloakeringsproblem. Vi kunne ønske tiltag med en noget brede synsvinkel på løsninger. Vi savner også nogle konkrete beregninger af omkostningerne ved etablering af de formentlig mange forsinkelsesbassiner og også en vurdering af hvorvidt et underjordisk sikringsrum i Stenløse centrum ville kunne fungere som aflastning. Dette sikringsrum er efter forlydende ikke længere inkluderet i beredskabsplanerne.

Danmarks Naturfredningsforening finder forslaget med etablering af et forsinkelsesbassin nord for Frederikssundsvej som glimrende, idet det løser nogle af de problemer etableringen af Egedal By medfører i form af øgede mængder regnvand, som skal bortledes fra befæstede arealer. Vi er ikke vidende om i hvilken grad der er tænkt på lokal forsinkelse af regnvand i den nye by f.eks. med vejbede, vandforsinkende tagkonstruktioner, småsøer og grønne områder etc. Samtidig med forsinkelseseffekten vil etablering af forsinkelsesbassinet i det ret flade landskab give rige muligheder for skabelse af et værdifuldt vådområde, til gavn for flora og fauna (og menneskefauna).